Đại hội đại biểu Công đoàn Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thứ hai - 19/06/2023 03:22
Ngày 12/6/2023, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết và Phát triển”
Đại hội đại biểu Công đoàn Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Công đoàn Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Đại hội) có Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Vũ Thị Mai Lan; các đồng chí Lãnh đạo Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường: Tiến sỹ Hoàng Văn Thức, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; các Phó Cục trưởng: Nguyễn Thị Thiên Phương, Hồ Kiên Trung. Đặc biệt, tham dự Đại hội có gần 90 đoàn viên công đoàn là đại biểu đại diện cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc Cục.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT Vũ Thị Mai Lan phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Hoàng Văn Thức, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo tổng kết tại Đại hội, đồng chí Võ Thịnh Hiền, Chủ tịch Công đoàn Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường cho biết, ngày 22/2/2023, Công đoàn cơ sở Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã được thành lập theo Quyết định 29/QĐ-CĐB của Công đoàn Bộ TN&MT. Mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động trong một thời gian ngắn nhưng Công đoàn Cục đã triển khai nhiều hoạt động công đoàn thiết thực, có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Võ Thịnh Hiền, Chủ tịch Công đoàn Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường báo cáo tại Đại hội

Với chức năng đại diện và bảo vệ lợi ích chính đáng của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, BCH Công đoàn Cục đã tham gia việc xây dựng và thực hiện các chính sách, chế độ, quy định của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến người lao động; phối hợp với BCH Đảng bộ Cục, Đoàn TNCSHCM Cục triển khai đồng bộ các hoạt động Đảng - Công đoàn - Thanh niên hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí trong mọi hoạt động, đồng tâm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Các hoạt động công đoàn đều được BCH bàn bạc, thống nhất khi triển khai, chú trọng vào những hoạt động thiết thực, phù hợp.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Với chủ đề “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết và Phát triển”, theo đồng chí Võ Thịnh Hiền, Công đoàn Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028 là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động, hướng về cơ sở và đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, nhạy bén và tận tâm với công việc. Cùng với đó, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công đoàn viên; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh.

Đặc biệt, mọi hoạt động công đoàn phải lấy lợi ích của công đoàn viên làm trung tâm, phát huy tính hệ thống và truyền thống của các thế hệ đi trước, hướng vào mục tiêu phát triển Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường ngày càng lớn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT đánh giá: Mặc dù với sự thay đổi về cơ cấu tổ chức mới, trước những khó khăn, thách thức, nhưng BCH Công đoàn Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã nhận thức rất sâu sắc trách nhiệm phải cùng đồng hành với Đảng bộ, lãnh đạo Cục để khắc phục nhiều khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy truyền thống của Tổng cục Môi trường trước đây, tiếp tục trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phong trào của Công đoàn Bộ TN&MT.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, đồng chí Vũ Thị Mai Lan đề nghị BCH Công đoàn Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường cần nhận thức sâu sắc tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn trong giai đoạn mới, trong đó cần nâng cao năng lực trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch về bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật BVMT năm 2020. Cùng với đó, cần đẩy mạnh, cải tiến phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu mới, xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn của cán bộ, công chức, người lao động.

“Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Cục cần xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và lựa chọn những vấn đề trọng tâm, then chốt gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn” – Đồng chí Vũ Thị Mai Lan nhấn mạnh.

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, đồng chí Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường cho rằng, trong thời gian ngắn, dù lực lượng phân tán và hoạt động kiêm nhiệm, BCH Công đoàn Cục đã hoàn thành tốt mọi mặt hoạt động theo chức năng của BCH lâm thời. Đặc biệt, đồng chí Hoàng Văn Thức đánh giá cao vai trò của BCH Công đoàn trong việc cùng với Đảng ủy, Lãnh đạo Cục giúp ổn định tư tưởng, kiện toàn bộ máy, chung tay xây dựng các tập thể, tổ chức công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc, hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 mà Công đoàn Cục đã đưa ra, đồng thời để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Hoàng Văn Thức đề nghị BCH Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2023-2028 cần thiết thực quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn. Cùng với đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn. Đặc biệt, mọi hoạt động công đoàn tập trung hướng về cơ sở, lấy sự tham gia của công đoàn viên làm thước đo cho chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, BCH Công đoàn Cục cần gương mẫu đi đầu, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh góp phần triển khai thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Cục, đưa công tác quản lý nhà nước về kiểm soát môi trường và công tác bảo vệ môi trường lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Theo đồng chí Hoàng Văn Thức, các hoạt động công đoàn Cục phải trở thành môi trường để thúc đẩy phong trào thi đua trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường; giao nhiệm vụ cho Công đoàn Cục cần khởi động lại Hội diễn văn nghệ “Âm vang xanh”; tạo nguồn lực xây dựng các Quỹ tương trợ, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên phát huy môi trường văn hóa công sở lành mạnh và xây dựng tinh thần đoàn kết của những người đang công tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, khích lệ, động viên các cán bộ, công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại diện Công đoàn Bộ TN&MT và Lãnh đạo Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại Đại hội, với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 10 đồng chí công đoàn viên ưu tú, tiêu biểu tham gia Ban chấp hành Công đoàn Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu các đại biểu đại diện cho Công đoàn Cục tham dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động cho công tác công đoàn 05 năm tới để tiếp tục đưa tổ chức Công đoàn Cục ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực trong việc thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao cho Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường./.

Nguồn tin: pcd.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây