Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Thứ hai - 23/10/2023 23:21
Ngày 19/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 8896/BTNMT-TCCB gửi các đơn vị trực thuộc về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Thời gian qua, căn cứ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, của Ngành Tài nguyên và Môi trường đã từng bước đi vào nền nếp; các cơ quan, đơn vị trong Bộ, Ngành đã quan tâm chỉ đạo, gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, tạo cơ sở cho việc gắn kết, phối hợp công tác ngày càng tốt hơn giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân; thông qua công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị cũng đã kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác. Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, của Ngành cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Ðể tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Bộ, của Ngành; thực hiện Công văn số 5007/BNV-TĐKT ngày 05/9/2023 của Bộ Nội vụ về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Đảng ủy Bộ và yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung, yêu cầu trọng tâm sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo tinh thần Chỉ thị số 34- CT/TW của Bộ Chính trị

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo tinh thần Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Khắc phục tình trạng cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền đặc biệt là người đứng đầu, nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, chậm nắm bắt thực tiễn để phát động phong trào thi đua, chưa quan tâm đúng mức đến bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành liên quan tới công tác thi đua, khen thưởng (Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết thi hành của Chính phủ, các Bộ, ngành,…); chủ động tham gia đóng góp ý kiến trong rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua khen thưởng.

Tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp; tuyển chọn người có đủ phẩm chất, năng lực, tinh thông về nghiệp vụ, có khả năng tham mưu, nghiên cứu, cụ thể hóa, triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực, kiến thức, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Tập trung tổ chức tốt các phong trào thi đua của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2026)

Về công tác thi đua, khen thưởng: Tập trung tổ chức tốt các phong trào thi đua của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2026).

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Trong xét khen thưởng cần tăng cường việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua; các điển hình là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động; đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; các lĩnh vực trọng tâm, trọng yếu, khó khăn, độc hại, nguy hiểm để khen thưởng kịp thời. Việc xét khen thưởng phải bảo đảm các tập thể, cá nhân có thành tích thật sự tiêu biểu, xuất sắc, hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích, công trạng đạt được. Đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, trước khi xét khen thưởng cần công khai các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trên các phương tiện thông tin truyền thông và báo cáo kết quả xử lý thông tin với Hội đồng thi đua-khen thưởng của cơ quan, đơn vị trước khi xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

Chỉ đạo, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, hồ sơ, thủ tục trong công tác thi đua, khen thưởng theo đúng yêu cầu của Bộ Nội vụ nêu tại mục II, mục III Công văn số 5007/BNV-TĐKT ngày 05/9/2023 của Bộ Nội vụ; không khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân không bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Nâng cao hơn nữa chất lượng, tiến độ công tác hiệp y khen thưởng theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền Trong thực hiện yêu cầu hiệp y khen thưởng, các cơ quan, đơn vị cần bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, tổ chức rà soát quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của cơ quan, đơn vị để có ý kiến đối với những tập thể, cá nhân được lấy ý kiến hiệp y khen thưởng; trường hợp phát hiện hay chưa phát hiện thông tin, tài liệu phản ánh trách nhiệm của tập thể, các nhân liên quan đến những vi phạm, đơn thư khiếu nại, tố cáo mà cơ quan, đơn vị đã, đang xử lý, giải quyết thì cần có ý kiến rõ, cụ thể để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tránh việc trả lời chung chung hoặc không có ý kiến.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Chi tiết nội dung Công văn xem tại đây.

Nguồn tin: monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây