Quyết định số 919/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Thứ sáu - 12/04/2024 08:50

Ngày 9/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã ký ban hành Quyết định số 919/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

Vị trí và chức năng

Theo Quyết định, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về truyền thông tài nguyên và môi trường. 

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường có 17 nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hằng năm về xây dựng, phát triển Trung tâm và chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường theo phân công của Bộ trưởng; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường đến các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo phân công của Bộ trưởng.

3. Theo dõi, tổng hợp, xử lý thông tin, đánh giá dư luận, kịp thời báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Bộ về công tác truyền thông; phối hợp tổ chức họp báo, cung cấp thông tin, tham vấn cộng đồng về tài nguyên và môi trường.

4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức các hoạt động truyền thông về tài nguyên và môi trường; chủ trì, phối hợp tổ chức sản xuất và phổ biến các chương trình truyền hình, tài liệu nghe nhìn và sản phẩm truyền thông khác về tài nguyên và môi trường.

5. Chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức tôn giáo triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên và môi trường.

6. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường trong các Nghị quyết liên tịch, Chương trình, Quy chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan truyền thông.

7. Tổ chức các sự kiện, giải thưởng, cuộc thi, triển lãm của ngành tài nguyên và môi trường theo phân công của Bộ trưởng.

8. Hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về truyền thông, tuyên truyền tài nguyên và môi trường; xây dựng, điều phối hoạt động mạng lưới truyền thông tài nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước.

9. Xây dựng, vận hành, quản trị hệ thống thông tin, dữ liệu, tài liệu truyền thông đa phương tiện về tài nguyên và môi trường, trang thông tin điện tử của Trung tâm và các công cụ truyền thông trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoại khóa, các chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức về tài nguyên và môi trường; các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng phát triển các mô hình, sáng kiến, giải pháp hữu ích về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; sưu tầm, trưng bày và khai thác các thông tin, tư liệu, hiện vật và mô phỏng hiện vật phục vụ công tác giáo dục ngoại khóa về tài nguyên và môi trường.

11. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu - triển khai khoa học công nghệ phục 3 vụ công tác truyền thông tài nguyên và môi trường; triển khai các hoạt động truyền thông thực hiện các Điều ước quốc tế, Cam kết quốc tế, dự án hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường.

12. Triển khai các hoạt động dịch vụ, tư vấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; huy động các nguồn lực xã hội hóa cho hoạt động truyền thông tài nguyên và môi trường.

13. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo chương trình, kế hoạch của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

14. Quản lý tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị theo phân công của Bộ và theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và các hoạt động của Trung tâm.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Lãnh đạo Trung tâm

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc. Giám đốc và Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế thu chi nội bộ và các quy chế khác của Trung tâm theo quy định.

Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công

Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường gồm các đơn vị sau: 1- Văn phòng; 2- Phòng Quan hệ công chúng và báo chí; 3- Phòng Nâng cao nhận thức cộng đồng. 4- Phòng Truyền thông đa phương tiện. 5- Trung tâm Tư vấn, dịch vụ truyền thông tài nguyên và môi trường. 6- Chi nhánh phía Nam.

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ truyền thông tài nguyên và môi trường, Chi nhánh phía Nam là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 3499/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; số 2523/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2020 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 3499/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

Chi tiết nội dung Quyết định tải tại đây.

Nguồn tin: monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây