Cán bộ ngành TN&MT: “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm"

Thứ bảy - 24/04/2021 21:27
Tại Hội nghị giao ban công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2021, sáng 23/4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, cán bộ công chức, nhất là thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt phương châm của Thủ tướng Chính phủ “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm".
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành và Lê Minh Ngân chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị tại Hà Nội và các điểm cầu ở một số địa phương.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành và Lê Minh Ngân chủ trì Hội nghị

Phát huy tinh thần kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, nội dung giao ban lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh chúng ta tập trung xây dựng Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuy nhiên, trong điều kiện đất nước gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống. Điều này dẫn đến việc thu ngân sách giảm dẫn đến vốn đầu tư cho cho các ngành giảm mạnh, điều đó đòi hỏi cần phải rà soát xác định thứ tự ưu tiên để sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ là phát huy tinh thần kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Do đó, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ trước tiên, cần tập trung rà soát, đánh giá thực tiễn thực hiện chính sách, pháp luật, xác định đâu là những quy định, nút thắt, điểm nghẽn từ thực tiễn để tạo cơ chế cho doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, tập trung rà soát bộ máy, chức năng nhiệm vụ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với hoàn thiện các công cụ để kiểm soát đánh giá; thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một đầu mối, xác định rõ trách nhiệm cá nhân. Tinh gọn bộ máy theo vị trí việc làm và khung năng lực.

Với điều kiện nguồn lực hạn chế, nhân lực ngày càng tinh giản, Bộ trưởng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ cho công tác quản lý, nhất là trong lĩnh vực đất đai, quan trắc, điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh đó, để sử dụng hiệu quả, phát huy các nguồn lực tài nguyên cần chú trọng đến nâng cao chất lượng cộng tác quy hoạch. Huy động tốt các nguồn lực từ đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, phát huy tài nguyên biển cho phát triển kinh tế.

Đồng thời, tăng cường công tác xã hội hóa, nghiên cứu các cơ chế để huy động nguồn lực cho thực hiện nhiệm vụ, nhất là cơ chế huy động nguồn lực xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, đầu tư phát triển hệ thống quan trắc, dự báo,…

Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị cần tập trung thảo luận đề xuất một số nhiệm vụ có tính chất đột phá, định hướng ưu tiên trong 5 năm và 10 năm tới để đưa vào Chương trình hành động của Bộ.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị xác định các điểm nghẽn về cơ chế chính sách đang là vướng mắc từ thực tiễn thuộc thẩm quyền của Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hình thức một văn bản sửa đổi nhiều văn bản.

Đồng thời, xác định các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên cần triển khai trong năm 2021 để tái cơ cấu hoạt động đầu tập trung nguồn lực cho tổ chức thực hiện để có ngay các sản phẩm đóng góp cho phát triển đất nước.

Tập trung tổng kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ được giao

Tại cuộc họp, các đơn vị báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm được giao, theo đó, trong quý I/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bám sát kế hoạch làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ tập trung thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài phát biểu tại Hội nghị

Trong đó, tập trung tổng kết đánh giá thực tiễn, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật: Trong quý I/2021, Bộ đã tập trung Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và thi hành Luật Đất đai năm 2013; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản. Tiếp thu giải trình ý kiến thành viên Chính phủ để ban hành 4 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định quy định về cấp độ rủi ro thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất các vấn đề người dân, dư luận quan tâm; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, trong đó, Bộ đã triển khai 2 Đoàn kiểm tra về đất đai tại 4 tỉnh, thành phố; 14 cuộc kiểm tra đột xuất về lĩnh vực địa chất, khoáng sản trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Rà soát đánh giá đề xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, triển khai kế hoạch cải cách hành chính

Tập trung xây dựng kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của Bộ; triển khai Chương trình hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết: số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP của Chính phủ. Về triển khai kế hoạch 5 năm: Chỉ đạo các đơn vị xây dựng Chương trình hành động của lĩnh vực thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030; rà soát xây dựng Chương trình xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật giai đoạn 2021 - 2025, sửa đổi bổ sung, điều chỉnh Thông tư số 04/201//TT-BNMT về việc hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

Về công tác tài chính, tính đến 7/4/2021, thu ngân sách đạt 1.228/53.960 triệu đồng đạt 2% dự toán được giao; tiến độ giải ngân Kho bạc là 269.726/1.984.649 triệu đồng đạt 13,6 % dự toán được giao (đã cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2020 chỉ đạt 1,65%).

Hợp tác quốc tế tiếp tục được thúc đẩy, nghiên cứu khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới, trong đó đã rà soát hiệp định, điều ước quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam mới tham gia để đề xuất thể chế hóa trong chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; thúc đẩy các nội dung về tài nguyên và môi trường trong chương trình nghị sự của các khuôn khổ hợp tác đa phương khu vực và toàn cầu.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phan Tuấn Hùng phát biểu tại Hội nghị

Nghiệm thu, công nhận kết quả, chuyển giao nghiên cứu đối với 10 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ; phê duyệt các đề tài mở mới năm 2021.

Thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành: Bộ đã ban hành Chương trình chuyển đổi số của ngành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính phủ số năm 2021 và Danh mục mã định danh điện tử các đơn vị thuộc Bộ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và hệ thống thông tin nội bộ.

Triển khai 11 thủ tục thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, tiếp tục kết nối, vận hành chính thức 3 thủ tục mới bổ sung năm 2020 liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Nâng cấp Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ (https://dichvucong.monre.gov.vn), triển khai 54 DVC mức độ 4, đạt tỷ lệ 50,5.

Triển khai 15 nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021

Nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chương trình công tác năm, Chương trình hành động của ngành thực hiện các Nghị quyết: số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP của Chính phủ, trong quý II năm 2021, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tập trung triển khai nhiệm vụ Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết và tổng kết thi hành Luật Đất đai đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Chủ động nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, huy động các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý thảo luận, đóng góp ý kiến đối với những vấn đề mới, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề được sự quan tâm của dư luận xã hội. Xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị và xây dựng Nghị quyết mới trình Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Bộ theo dõi phát biểu trực tuyến từ đầu cầu TP. Hồ Chí Minh

Xây dựng Chương trình hành động của ngành triển khai Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của đất nước để ban hành ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết. Ban hành Kế hoạch cắt giảm 20% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Tập trung triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; rà soát, đề xuất bổ sung kế hoạch thành tra, kiểm tra đối với những vấn đề bức xúc, điểm nóng phát sinh. Tập trung giải quyết giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; các vụ việc đông người trong thời gian diễn ra bầu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức. Hoàn thiện Đề án rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT giai đoạn 2021 - 2026; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ; thực hiện công tác chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; thực hiện các nhiệm vụ về tinh giản biên chế theo kế hoạch…

Hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2021. Thẩm định, phân bổ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương còn lại năm 2021; hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch và dự toán NSNN năm 2022 của các Bộ ngành và địa phương.

Xây dựng Danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2022 để trình Bộ thẩm định và phê duyệt theo đúng thời gian quy định. Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm là các nhiệm vụ chính phủ, các nhiệm vụ quan trọng cấp bách được giao thực hiện năm 2021.

Triển khai xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn; đôn đốc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đảm bảo tính khả thi, khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Xây dựng đề án tổng thể Đề án tổng thể quản lý thông tin - cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi và trung du.

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử của Bộ, của ngành; bảo đảm công tác an toàn thông tin. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành bảo đảm được cập nhật thường xuyên, kết nối, liên thông với Chính phủ, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ, các đơn vị trực thuộc và ở địa phương.

Cùng với triển khai Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết và tổng kết thi hành Luật Đất đai theo kế hoạch; Chủ trì phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên, môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ đối với Hệ thống thông tin đất đai quốc gia; Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để sớm ban hành Nghị định quy định về hệ thống thông tin đất đai; Nghị định khuyến khích tập trung tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp…

Triển khai xây dựng Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia; Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước quốc gia; Đẩy mạnh công tác điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở vùng khan hiếm nước, thiếu nước, hải đảo; đẩy mạnh triển khai hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, giám sát việc vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện.... bằng công nghệ tự động, trực tuyến. Triển khai Nghị định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tập trung triển khai, thực hiện việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất.

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng với 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và Luật Khoáng sản năm 2010 cần tập trung triển khai các nhiệm vụ: Xây dựng chiến lược mới và lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản nhất là đối với công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản và môi trường.

Lĩnh vực biển và hải đảo, tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân được giao để nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng; xây dựng Nghị định quy định về các hoạt động lấn biển; Đề  án Việt Nam chủ động tham gia đàm phán và xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về chống rác thải nhựa đại dương; Hoàn thiện dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020; rà soát công bố đường mép nước trung bình triều kiệt; Quy hoạch không gian biển quốc gia và Lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm sẵn sàng triển khai có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Rà soát, đánh giá và trình ban hành các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cho phù hợp với các quy định trong giai đoạn mới.

Hoàn thiện, trình ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường theo quy định của Luật BVMT 2020.

Rà soát, xây dựng các quy trình kỹ thuật, định mức đơn giá phục vụ công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; Điều tra khảo sát đề xuất thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn tại một số Khu đô thị, Khu công nghiệp và trong lĩnh vực có liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ.

Hoàn thiện quy định về đánh giá chỉ số quản trị môi trường cấp tỉnh; rà soát, kiểm soát chặt chẽ các dự án, cơ sở có nguồn thải thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ÔNMT, bảo đảm các dự án, cơ sở vận hành an toàn về môi trường, không để xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng. Thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải.

Tập trung xây dựng chiến lược KTTV và triển khai quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2050. Tiếp nhận và vận hành 1 Ra đa Xband phục vụ công tác dự báo. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm trong mùa mưa bão. Dự báo diễn biến dòng chảy, thủy văn, cảnh báo sớm chi tiết đối với các đợt mưa lũ lớn để chỉ đạo vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ đập, đê điều. Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực trung du và miền núi.

Tập trung xây dựng các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 2020 đối với các nội dung về ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ, các Kế hoạch, Chương trình hành động đã được Chính phủ và Bộ ban hành.

Trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Xây dựng dữ liệu thông tin địa lý và vận hành Cổng thông tin địa lý quốc gia. Tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình cho các khu vực trên cả nước.

Tiếp tục phối hợp với ISRO để đẩy nhanh tiến độ dự án ASEAN - Ấn Độ tại Bình Dương. Tiếp tục thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực giám sát tài nguyên môi trường cho Cục Viễn thám quốc gia tại số 79 Văn Tiến Dũng”.

Chủ động truyền thông về tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW và thi hành Luật đất đai, những vấn đề lớn cần hoàn thiện trong chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai thông qua hội nghị, hội thảo của chuyên gia. Chuẩn bị các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021; Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và hải đảo… Tăng cường phối hợp với các Viện nghiên cứu, các đơn vị quản lý Nhà nước xây dựng chương trình đào tạo và phối hợp đào tạo để bảo đảm phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của ngành.

Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị cần tập trung cho công tác hoàn thiện thể chế pháp luật, không chờ các vướng mắc mới bắt tay vào làm. Cần nhìn ra những xu thế mới, những vấn đề thuộc về thực tiễn cần thay đổi để báo cáo các cấp có thẩm quyền để thí điểm triển khai rút ra bài học thực tiễn với mục tiêu cao nhất là mang lại sự đồng thuận, hài hòa của doanh nghiệp và người dân.

Trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ; thực hiện công tác chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức… Bộ trưởng đề nghị, cần mạnh dạn đổi mới sáng tạo để có thể giảm được các cấp trung gian, lựa chọn được các cán bộ ưu tú, hoàn thành tốt các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức.

Về những lĩnh vực trọng tâm của ngành, Bộ trưởng nhấn mạnh tiêu chí “tiến độ và chất lượng” để từng lĩnh vực có thể phát huy hết nguồn lực của mình trên tinh thần trí tuệ, đoàn kết. Trong quá trình triển khai có vướng mắc, khó khăn chủ động báo cáo cấp trên, để từ đó, có giải pháp xử lý phù hợp.

Nguồn tin: Cổng TTĐT Bộ TN&MT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây